Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát: +421 45 6733394, +421 45 6733026
  Telefón dielne: +421 45 6016100

Streda 26. 11. 2014

InTech - zriaďovateľ školy


Fotogaléria

Súkromná stredná odborná škola technická v Žiari nad Hronom
Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a elektrotechniku v hutníckom priemysle

 • ZENIT v Elektronike

  Dňa 13.11.2014 sa na škole uskutočnilo školské kolo súťaže ZENIT v elektronike. Zúčastnili sa ho nasledovní žiaci:

  II.AP: Číž Lukáš, Štefanka Patrik, Slašťan Pavel, Kollárová Eliška, Uríčková Dominika

 • Zenit programovanie – Webdizajnér

  Školské kolo súťaže Zenit programovanie – Webdizajnér sa konalo 6. novembra v odbornej učebni pre programové vybavenie počítačov č.2. 

 • Žiaci SSOŠT sa zúčastnili podujatia „Týždeň vedy a techniky na Slovensku“, na Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene.

  Dňa 12. 11. 2014 sa zúčastnili žiaci SSOŠ Technickej s Ing. Lenkou Kováčovou podujatia „Týždeň vedy a techniky na Slovensku“, ktorú organizovala Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity  vo Zvolene. Túto akciu absolvovali žiaci III.,IV. a V. ročníka z odboru mechanik mechatronik ako súčasť vzdelávacieho procesu zameraného na prepojenie ich odboru so strojárstvom.

 • Študentská kvapka krvi na SSOŠT

  V znamení tohto hesla sa v tomto roku nesie akcia Študentská kvapka krvi, ktorú sme v spolupráci so Slovenským Červeným krížom a s Národnou transfúznou službou SR zorganizovali na našej škole 10. novembra 2014. Dobrovoľného odberu krvi sa zúčastnilo 29 študentov – prvodarcov a spolu s nimi aj 2 vyučujúce. Všetci si z odberu odniesli príjemný pocit z dobrej veci, veď ich krv zachráni niekomu život. Všetkým 31 statočným patrí veľké srdečné ĎAKUJEM. Foto

 • Poznaj svoje možnosti

  Dňa 5.11. 2014 usporiadalo CVČ Žiar nad Hronom v spolupráci s našou školou a firmami združenia InTech – SAPA Profily a.s., Remeslo strojal, s.r.o, Nemak Slovakia, s.r.o , Slovalco, a.s., Tubapack,a.s., Fagor Ederlan, a.s. , Finalcast, s.r.o akciu „Poznaj svoje možnosti“.  Firmy vo svojich prezentačných stánkoch predstavili žiakom 9 – tych ročníkov svoje výrobné programy a profesie, ktoré  pre svoju činnosť potrebujú. S odbormi, ktoré na tieto profesie žiakov pripravujú sa  žiaci zoznámili v stánku našej školy, kde mohli okrem iného vidieť aj výrobky žiakov a používanie modernej didaktickej techniky vo výučbe odborných predmetov. Žiaci získali na akcii aj dôležité informácie o duálnom vzdelávaní, na ktoré sa už ako prví deviataci môžu v budúcom školskom roku prihlásiť.  Na tejto vydarenej akcii sa zúčastnilo vyše dvesto žiakov zo ZŠ v Žiari nad Hronom, Kremnici, Banskej Štiavnici, Hornej Ždani, Žarnovici, Župkove, Hliníku nad Hronom a Jastrabej. Podľa pozitívnych ohlasov žiakov a výchovných poradcov škôl, veríme, že táto akcia splnila svoj cieľ a prispela k rozhodovaniu sa žiakov ZŠ o svojom budúcom štúdiu.     

 • SSOŠT pôsobí od 1.10.2014 ako „Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a elektrotechniku v hutníckom priemysle“.

  O tomto pôsobení rozhodla odborná komisia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (ďalej SOPK) na svojom zasadnutí dňa 26.9.2014. Podkladom k rozhodnutiu bola žiadosť školy – projekt, v ktorom musela škola preukázať plnenie hodnotiacich kritérií stanovených stavovskými a profesijnými organizáciami.

  Pôsobenie školy ako Centra odborného vzdelávania a prípravy (ďalej OVP) je označením úrovne kvality pôsobenia školy v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a vyjadruje, že:

 • SSOŠT v spolupráci so spoločnosťami združenia InTech ponúka od septembra 2014 duálne vzdelávanie

  Dňa 1. septembra 2014 odštartoval na Slovensku unikátny projekt zavedenia systému duálneho vzdelávania na vybraných 21 školách pod gesciou Národného projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania, ktorý sa týmto dostáva do svojej najdôležitejšej fázy.

  Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorý sa vyznačuje najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa. Výučba v škole sa strieda s praktickým vyučovaním v priestoroch zamestnávateľa. Duálne vzdelávanie tak zabezpečuje, že vzdelávanie a príprava žiaka na výkon povolania plne zodpovedajú požiadavkám praxe u zamestnávateľa.

 • Duálne vzdelávanie a prijímanie žiakov na SSOŠT pre školský rok 2015/2016

  Žiakov 9. ročníka a ich rodičov čaká už v tomto školskom roku nový systém prijímania na našu strednú odbornú školu do duálneho vzdelávania. Žiak si okrem odboru strednej školy vyberie aj firmu, ktorá ponúka v tomto odbore aj podpísanie učebnej zmluvy.  Odbory pre podpísanie učebnej zmluvy budú od novembra zverejnené na internetových stránkach firiem i na stránke SSOŠT Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom.  Konečný výber žiakov pre podpísanie učebnej zmluvy bude vo firmách, pričom firma zohľadní záujem aj takého žiaka, ktorého rodinní príslušníci vo firme pracujú.

 • Žiaci SSOŠT na Festivale vedy a techniky v Banskej Bystrici

  Dňa  17.10.2014 sa študenti  našej školy : Dominik Potančok, Michal Šuster a Roman Drevo zúčastnili Festivalu vedy a techniky v Banskej Bystrici . Na festivale mohli  prejaviť zručnosti žiaci stredných aj základných škôl. V každej kategórii bolo množstvo zaujímavých projektov, ktoré žiaci neskôr prezentovali odbornej porote a zástupcom spoločnosti  AVAMET. Naša škola tam mala zastúpenie dvoch prác. Prvou prácou bol projekt, ktorý mal názov Display na kolese. Technický výrobok sa skladal z rotujúcej vrtule ktorá mala na svojej lopatke niekoľko LED diód ,ktoré boli riadené pomocou mikroprocesora a snímača. Druhá práca bola plazmová guľa na ktorej žiaci skúmali vodivosť prúdu v plynoch, robili na nej vlastné pokusy a snažili sa priblížiť problematiku vedenia  prúdu v plynoch. 
  Po obedňajšej prestávke študentom pustili krátky film o vývoji chémii a fyziky, z ktorého si žiaci mohli zobrať inšpiráciu pre ďalšiu prácu. Nakoniec  prišlo to na čo sme všetci čakali, vyhodnotenie.
  Aj keď sa naši študenti neumiestnili na prvých miestach boli radi, že sa mohli zapojiť do tejto súťaže. Odniesli  si mnoho skúsenosti a inšpirácie. Pevne veríme, že na budúci rok sa súťaže zúčastnia aj naši študenti z nižších ročníkov a obsadia nejaké miesto na prvých priečkach. Foto

 • Odbory Elektrotechnika a Mechanik mechatronik sa zúčastnili na odbornej elektrotechnickej výstave ELOSYS v Trenčíne

  Dňa 16.10.2014 sa triedy III.AP, III.AM a IV.AP z odboru ElektrotechnikaMechanik mechatronik zúčastnili  na odbornej elektrotechnickej výstave ELOSYS v Trenčíne, ktorej hlavnou témou bola tento rok mobilná robotika. Výstava sa niesla pod záštitou ministra hospodárstva Pavla Pavlisa, odborných garantov napr. Zväz elektrotechnického priemyslu, Únia slovenských elektrotechnikov, Komora elektrotechnikov Slovenska, VŠ technického zamerania ale aj zastúpenie elektrotechnikov z Čiech a poľska

 • Výstup na Chatu pri Zelenom plese

  Mesiac október začal a my sme sa ho rozhodli privítať turistikou vo Vysokých Tatrách. Kvôli nepriaznivému počasiu sme síce termín trochu posunuli, ale výsledok stál za to. Kráčali sme asi tri a pol hodiny a vystúpili sme až k Chate pri Zelenom plese, takzvanej Brnčalke, do výšky 1551 metrov nad morom. Tam sme si chvíľu oddýchli, poobzerali sme krásy jesennej prírody a okolitých štítov a pomaly sa pobrali na cestu späť. Domov sme prišli unavení, ale určite hlavne spokojní s tým, čo sme videli a zažili. FOTO

 • Zúčastnili sme sa exhibičnej debaty

  3.10. 2014 Centrum voľného času usporiadalo aktivitu nazvanú Exhibičná debata. Zúčastnili sa jej žiaci viacerých základných a stredných škôl. Poskytli sme teda priestor aj niektorým našim študentom. Správna atmosféra sa naladila úvodnou úlohou, kde žiak kreslil obrázok podľa pokynov iného žiaka. Potom sme si mohli vychutnať zástupcov gymnázia zo Sučian, ktorí sú debatní „profíci“ a zároveň účastníci Majstrovstiev sveta v debatách, a ktorí svoje majstrovstvo a dar reči predviedli naživo. Debatovali na tému „Bohatí ľudia by nemali platiť vyššie dane.“ Žiaci – diváci potom dostali možnosť kladenia otázok, ktorú aj využili a zapájali sa do debaty (najaktívnejšími účastníkmi boli práve naši žiaci. Zostáva len skonštatovať, že aj takáto činnosť je pre nás prínosom a môžeme ju zhodnotiť len pozitívne. FOTO

 • Žiaci SSOŠT na dobrovoľníckej akcii

  Mesiac október je mesiacom úcty k starším. A tak sa naši žiaci zúčastnili dobrovoľníckej akcie v Domove dôchodcov v Žiari nad Hronom a pomáhali so sťahovaním nábytku. Vybrali sa sem vo voľnom čase, ktorý využili zmysluplne a na dobrú vec. Keďže roboty je tam viac než dosť, v blízkej dobe priestory domova dôchodcov navštívia znova. Možno to bude pre vás inšpirácia a pridáte sa k nim aj viacerí. FOTO

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát: +421 45 6733394, +421 45 6733026
  Telefón dielne: +421 45 6016100

Fotogaléria