• Naši žiaci sa umiestnili na 1. miesto v cez poľnom behu a postupujú na krajské kolo

  11.10.2018 sa uskutočnilo obvodné kolo ZH CEZPOĽNÝ BEH. Žiaci Matúš Baniar, Matej Záhorec a Andrej Zelina nám „vybehali“ skvelé 1. MIESTO. Postúpili tak do krajského kola. Gratulujeme.

 • Študentská kvapka krvi

  Aj v tomto roku sme sa zapojili do celoslovenskej akcie Študentská kvapka krvi, ktorú sme zorganizovali v spolupráci so Slovenským Červeným krížom a s Národnou transfúznou službou SR. Netradične zavčasu , už 10. októbra 2018, si pri príležitosti Študentskej kvapky krvi vyhrnulo rukáv 16 študentov našej školy. Všetci si z odberu odniesli príjemný pocit z dobrej veci, veď ich krv zachráni niekomu život. Všetkým 16 statočným patrí veľké srdečné ĎAKUJEM.

   

   

 • Deň techniky na SSOŠ technickej

  Pripravili sme pre Vás prehliadky a ukážky:

  • automatizačnej techniky spoločnosti FESTO
  • činnosti priemyselných robotov a manipulátorov spoločností ABBSchunk
  • virtuálnej reality a robotických stavebníc Technickej univerzity Zvolen
  • spojenia digitálnych simulácií pomocou virtuálnej reality od spoločnosti SOVA Digital
  • využitia termovíznej kamery, pokusov na pôsobenie magnetického poľa, a využitia vodíkového pohonu pre automobily spoločnosti Kvant
  • 3D tlače Centra vedeckotechnických informácií z Banskej Bystrice
  • vypeňovania Al vzoriek pracovníkmi SAV Inoval  Žiar nad Hronom
  • technológií a výrobkov výrobných spoločností InTech Žiar nad Hronom a Continental Zvolen

  Aktivity:

  • ukážky zapojení programovateľných automatov regulačnej techniky
  • ukážky 6 osového robotického ramena
  • kreslenie modelov výrobkov na PC v programe Solid Works
  • simulácie a kreslenie elektrických obvodov pomocou PC
  • meranie rozmerov a tvarov súčiastok pomocou digitálnej techniky
  • zostrojenie jednoduchých elektrických zariadení – svetelných efektov
  • výroba súčiastok na počítačmi riadených strojoch

  Priebeh podujatia bude dokumentovaný a fotografie budú použité na webovej stránke školy, facebooku a v rôznych  médiách.

 • Týždeň dobrovoľníctva - "Brána ako nová"

  Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do "Týždňa dobrovoľníctva". Svoj čas štyria žiaci znova venovali DSS Doména. Brána sa už pýši novým náterom. Poďakovanie si tentokrát zaslúži Veronika Hulinová, Matúš Ďurkov, Richard Antal a Miroslav Baran :)

 • Nový školský rok na SSOŠT v znamení inovácií a investícií.

   V školskom roku 2018/19 škola vstupuje už do 11. roku svojej existencie, preto na začiatku roka budeme určite hodnotiť, čo sa nám za prvých 10 rokov podarilo a na čom treba viac popracovať. Pri tejto príležitosti chystáme aj špeciálne Dni techniky pre našich žiakov i pre žiakov ZŠ.

  Pokračovať budeme v poskytovaní  duálneho systému vzdelávania. Koncom minulého  školského roka škola získala významné ocenenie, cenu Ministerstva hospodárstva SR za „Najlepšiu spoluprácu strednej odbornej školy so zamestnávateľskou sférou“. To nás zaväzuje, aby sme túto spoluprácu naďalej zlepšovali a zvyšovali i podiel žiakov v duálnom systéme, nakoľko všetky ponúkané odbory sú aj vysoko žiadané našimi zamestnávateľmi, ale aj európskym trhom práce. V tomto školskom roku bude v duáli študovať u nás už viac ako 50 % žiakov školy. Plánujeme rozšíriť  regionálnu pôsobnosť školy a k spoločnosti Continental  Automotive Systems s.r.o.  Slovakia s.r.o. zo Zvolena, kde máme         už 7 žiakov pribudne zo širšieho regiónu aj spoločnosť Burgmaier Precision Slovakia, s.r.o. z Banskej Bystrice.  Zároveň sa budeme usilovať splniť podmienky pre získanie oficiálneho označenia „Podniková škola“, ktoré od septembra 2018 umožňuje novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave.

  Žiaci sa môžu tešiť na ďalšiu inováciu vyučovacieho procesu. V spolupráci so spoločnosťou  Nemak Slovakia s.r.o. zavádzame od septembra do vyučovania problematiku riadenia procesov v priemyselných podnikoch prostredníctvom digitálneho nástroja Plant Simulation. Tento SW nástroj reálne využívaný špičkovými spoločnosťami na zvyšovanie produktivity a efektívnosti výrobných procesov, nielen otvorí okienko  žiakom k nástrojom využívaným v 4. priemyselnej revolúcii, ale zlepší aj ich digitálne zručnosti a navyše je nástrojom, s ktorým budú žiaci určite pracovať s veľkým nadšením a zápalom.

  Spoluprácu rozširujeme s Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach, ktorá je členom nášho zriaďovateľského združenia InTech. Žiakov,  predovšetkým z odboru technické lýceum plánujeme zapojiť do práce na projektoch pod vedením učiteľov fakulty, čím budú mať možnosť získať cenné zručnosti a predpoklady pre vysokoškolské štúdium. Pre všetkých žiakov budú realizované prednášky z ich študijného odboru a exkurzie na pracoviská fakulty.  V spolupráci pri príprave žiakov budeme pokračovať aj s Fakultou environmentálnej a výrobnej techniky TU vo Zvolene.

  Významná zmena čaká aj budovu školy, ktorá sa konečne dočká nového šatu a žiaci i učitelia príjemnejšieho prostredia a lepšieho tepelného komfortu.  Nenávratný finančný príspevok  z IROP vo výške takmer 1,3 milióna eur bude použitý na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov ale i ďalšie vybavenie modernými technológiami a to tak v škole, ako i v dielňach.  Vzhľadom k časovej náročnosti verejného obstarávania realizovaného pri európskych projektoch predpokladáme, že rekonštrukčné práce rozbehneme začiatkom budúcej jari a ukončené by mali byť v priebehu 1 – 1,5 roka.

  Z technológií pre ďalšie skvalitnenie výučby pribudne priemyselný robot, sada výučbových senzorov pre výučbu elektro – pneumatiky, modulárne stavebnicové systémy pre výučbu mechatroniky, elektroniky a automatizácie, moduly synchrónnych a asynchrónnych motorov a senzorov k systému UNITRAIN, 4 nové CNC stroje, 4 klasické obrábacie stroje, frézka na výrobu plošných spojov, 3D tlačiareň a ďalšie.  Aj vďaka týmto investíciám sa tak  škola  stáva jednoznačne  jednou z najmodernejšie vybavených stredných odborných škôl na Slovensku.  

  Odbory otvárané v školskom roku 2018/19

  V školskom roku 2018/2019 zasadne do školských lavíc na SSOŠT spolu 185 žiakov z toho 97 v duálnom systéme vzdelávania.  V 3-ročnom odbore s výučným listom Operátor strojárskej výroby to bude v 1. a 2. ročníku 17 žiakov z toho 12 v duálnom systéme vzdelávania. V 4-ročných študijných odboroch s výučným listom a maturitným vysvedčením sa bude vzdelávať  v odbore Mechanik mechatronik v 1. až 4.ročníku 69 žiakov z toho 54 v duálnom systéme vzdelávania, v odbore Mechanik nastavovač v 1. až 4.ročníku 35 žiakov z toho 26 v duálnom systéme vzdelávania, v odbore Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení v 2.ročníku 8 žiakov z toho 5 v duálnom systéme vzdelávania.  V 4-ročných odboroch s maturitným vysvedčením budeme mať v odbore Technické lýceum v 1. až 3.ročníku 30 žiakov a v odbore Elektrotechnika v 4.ročníku 18 žiakov. Po dlhšej dobe znovu otvárame večerné nadstavbové štúdium v odbore Strojárstvo - obrábanie kovov pre 8 žiakov. 

 • Zúčastnili sme sa medzinárodného strojárskeho veľtrhu

  Žiaci našej školy sa zúčastnili 24.5.2018 Medzinárodného  strojárskeho  veľtrhu ktorý sa konal už po 25. krát v areáli NÁRODNÉHO VÝSTAVISKA agrokomplex v Nitre. Veľtrh bol najväčšou a najvýznamnejšou prezentáciou svojho druhu na Slovensku a historicky je trvalou súčasťou európskych kalendárov strojárskych a elektrotechnických výstav a veľtrhov. Tak ako predchádzajúce aj 25. ročník bol realizovaný ako všeobecný strojársky, elektrotechnický a automatizačný veľtrh. V rámci tejto všeobecnej stratégie bol veľtrh rozčlenený do 18 základných komoditných skupín, z ktorých niektoré boli označené ako tematické výstavy veľtrhu. Žiaci mohli vidieť medzinárodnú výstavu zvárania a technológií pre zváranie a rezanie, medzinárodnú výstavu zlievania, hutníctva a metalurgie, medzinárodnú výstavu elektrotechniky, merania a automatizácie, energetiky, osvetlenia a telekomunikácií ELOSYS 2018. Žiaci si mohli pozrieť prezentácie výskumných a vývojových pracovísk vysokých škôl a univerzít technického zamerania, účasť 12 fakúlt technických univerzít SR . Medzinárodný veľtrh bol zameraný hlavne na novinky z odvetvia automatizácie . Svojou štruktúrou zloženou z niekoľkých samostatných sprievodných výstav boli expozície nabité novinkami. Významné firmy z domova aj zo zahraničia na výstavisku predstavili najnovšie stroje, zariadenia, výrobky alebo samotné technológie výroby. Nešlo len o statické ukážky exponátov ale odborná i študentská verejnosť mohla na vlastné oči vidieť procesy a chod strojov či prístrojov. Žiaci mohli obdivovať  hotové výrobky a spolu so samotnými vystavovateľmi sa poradiť o ich uplatnení, resp. využití vo výrobných procesoch.

 • Prestížne ocenenie za duálne vzdelávanie smeruje do našej školy.

  Cenu  Ministerstva hospodárstva SR za „Najlepšiu spoluprácu strednej odbornej školy so zamestnávateľskou sférou pre odvetvia v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR v systéme duálneho vzdelávania“  za školský rok 2016/17 získala Súkromná stredná odborná škola technická v Žiari nad Hronom.

  Na výstave Mladý tvorca 2018 na výstavisku Agrokomplex v Nitre cenu prevzal z rúk štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR Rastislava Chovanca zástupca riaditeľky školy pre praktické vyučovanie Pavel Žabenský. Cena je ocenením dlhoročnej spolupráce školy a zamestnávateľskej sféry, najmä firiem jej zriaďovateľského združenia InTech Žiar nad Hronom z.p.o. Skúsenosti získané pri spoločnej systematickej príprave žiakov pre prax už od roku 2008 využila škola spolu s firmami InTech-u aj pri zavádzaní duálneho systému vzdelávania od r. 2015, prakticky  ihneď  po prijatí nového Zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. Škola tento systém overovala ako jedna z 21 pilotných škôl v rámci národného programu Rozvoj stredného odborného vzdelávania a podieľa sa na jeho skvalitňovaní aj v rámci národného programu: „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“. V súčasnosti má škola podpísané zmluvy o duálnom vzdelávaní s 11 zamestnávateľmi a v duálnom systéme študuje viac ako 100 žiakov.

  So zamestnávateľmi škola spolupracuje v rámci praktickej prípravy žiakov, ale aj v oblasti vytvárania kvalitných podmienok vyučovania. Vďaka dlhodobej a systematickej podpore špičkových priemyselných spoločností, akými sú Slovalco, Tubapack, Nemak Slovakia, Fagor Ederan Slovensko, Hydro Extrusion Slovakia, Remeslo strojal  majú dnes žiaci školy možnosť pripravovať sa na najmodernejších technológiách a využívať moderné učebné pomôcky. Združenie InTech, ktorého členmi sú okrem vymenovaných spoločností aj mesto Žiar nad Hronom, Banskobystrický samosprávny kraj a Technická univerzita v Košiciach investuje aj do ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, čo je nevyhnutným predpokladom napredovania školy a zavádzania inovácií. Škola a firmy spolupracujú na príprave samotných programov vzdelávania a prispôsobujú ich potrebám praxe.  

  „Naša škola ako jedna z mála na Slovensku, na základe požiadaviek zamestnávateľov, ponúka výlučne odbory aktuálne a perspektívne potrebné pre trh práce“,  hovorí riaditeľ združenia InTech - Marcel Pecník.

  Veľkú pozornosť venuje škola i  spolupracujúce firmy najmä praktickej príprave žiakov. „Duálny systém prípravy spolu neustále skvalitňujeme zvyšovaním pedagogických zručností inštruktorov OV vo firmách, realizáciou cyklovania žiakov na pracoviskách firiem, podporou inštruktorov zo strany koordinátora duálneho vzdelávania – majstra OV školy, vytváraním dobrých podmienok pre prípravu žiakov v samotných firmách, vťahovaním žiakov do procesov firiem i do pracovných kolektívov.  Už dlhé roky je samozrejmosťou účasť zástupcov zamestnávateľov na maturitných a záverečných skúškach, ale aj v odborných komisiách SOČ.  Spolu  realizujeme marketingové aktivity  zamerané na zvýšenie atraktivity technických odborov a štúdia v duálnom systéme vzdelávania. Dostať spoluprácu na takú vysokú úroveň sa podarilo aj vďaka projektovému tímu, v ktorom na príprave a realizácii stratégie školy spolupracujú zástupcovia zriaďovateľských firiem, školy, rodičov, žiakov i absolventov“,  sumarizuje Beata Tóthová, riaditeľka  školy.

  Spolupráca školy a firiem združenia InTech sa tak stáva príkladom aj pre ďalšie firmy a školy, ktoré sa ešte len rozhodujú pre vstup do duálneho systému vzdelávania. Svoje skúsenosti združenie InTech nielen zdieľa s ďalšími zamestnávateľmi, ale vo svojej škole pripravuje žiakov aj pre ďalších zamestnávateľov v regióne, napríklad pre Continental Automotive Systems vo Zvolene, GamaAluminium v Žiari nad Hronom, Neumann Fliesspresswerk v Žarnovici, či Zámočníctvo Ruckschloss v Banskej Štiavnici.

  Takéto prestížne ocenenie by sme dnes ťažko získali bez našich zriaďovateľských firiem, ktoré sa rozhodli realizovať duálne vzdelávanie  ako jedni z prvých na Slovensku a v tomto svojom rozhodnutí vytrvali aj napriek mnohým prekážkam, ktoré bolo treba prekonať. Dnes už tak spolu môžeme pracovať na jeho skvalitňovaní a zatraktívňovaní“,   dodáva Beata Tóthová, riaditeľka ocenenej školy.

   

  V Žiari nad Hronom, 3. 5. 2018                                            Beata Tóthová                                

 • Exkurzia odboru elektrotechnika v Continental a.s. Zvolen

  1. Ako vyzeral deň na exkurzií v Continental a.s?

  Zo školy sme vyrážali 9:15 malým autobusom. Keď sme prišli do Continetálu, privítala nás ochranka a všetci sme sa podpísali pri vstupe do areálu. Následne sme mohli vstúpiť do samotnej budovy kde nás privítal pán Bohuš a jeho kolega. Zaviedli nás do zasadacej miestnosti, kde boli stolíky v tzv. účku a posadali sme si. Pán Bohuš nám ukázal video o spoločnosti, že majú 17 závodov po celom svete a rôzne výhody závodu. Následne nám ukázal prezentáciu o tom, akým spôsobom spoločnosť vyrába ich brzdové systémy. Ich brzdové systémy sú buď odlievané alebo skladané. Buď je odlievaný jeden kus alebo sú brzdy poskladané z viacerých súčiastok. Po prezentácií nám dali reflexnú vestu, slúchadlá aby sme ho mohli počuť keď bude rozprávať do mikrofónu aj v hlučnejšom prostredí. Následne sme šli do prvej miestnosti. Tu sa odlievali súčiastky a bolo tam vidieť aj niekoľko robotov, ktorý uľahčovali ľudom prácu a do roku 2020 má byť výroba už plne automatizovaná. Teda, že na pracovisku bude potreba menej ľudí ale viacej programátorov a elektrikárov. V druhej miestnosti sa opracovávali a obrábali odliatky z prvej miestnosti. V tretej miestnosti bola chemická úprava povrchu materiálov. V tejto miestnosti sme sa príliš nezastavovali pretože výpary nepôsobili dobre na náš organizmus. V štvrtej a zároveň poslednej miestnosti sa už brzdové systémy skladali a následne testovali. Každá jedna súčiastka musela prejsť rôznymi záťažovými testami. Našu exkurziu sme ukončili tým, že sme sa vrátili do miestnosti odkiaľ sme vyrážali. Následne nás páni vyprevadili a my sme sa vrátili do Žiaru.

   

  2. Aké boli dojmy z Continentalu a.s.?

  Náš dojem boľ veľmi príjemný a poučný. Ja osobne som sa veľa naučil o výrobe a o modernizácií a automatizácií závodov. Spoločnosť veľmi pekne prezentovali a vedel by som si tam predstaviť v budúcnosti pracovať. Prostredie v závode bolo moderné a príjemne pôsobilo, zamestnanci tam vyzerali byť spokojní so svojou prácou.


  3. Vidíš súvislosti tvojho študijného odboru s modernými technológiami Continental a.s.?

  Áno aj nám pán Bohuš vysvetľoval, že žiakov z nášho odboru hľadajú na prácu elektrotechnikov. Tým, že spoločnosť prechádza automatizáciou a budeme potrební pri práci aj ako elektrikári ale aj pri robotoch.

   

  študenti III.AP elektrotechnika Lukáš Fuska, Marián Kršiak

 • Vyhodnotenie medzinárodnej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN 2017/2018

  Do súťaže, ktorú v SR organizuje nezisková organizácia Talentída, sa na Slovensku v školskom roku 2017/2018 zapojilo 65 580 žiakov.

  V kategórii Kadet 012:          2 920 súťažiacich

  V kategórii Junior 034:          1 886 súťažiacich

   

  Počet súťažiacich z našej SSOŠT: 33,  z toho úspešní riešitelia: 8

              Kadet 012:    19 žiakov, z toho úspešní riešitelia: 4

              Junior 034:   14 žiakov, z toho úspešní riešitelia: 4

   

  Úspešní riešitelia:

   

  1. Dominik Masár – II. AT  - 16. – 17. miesto v kategórii Kadet 012 v SR z  2 920 súťažiacich a za najviac získaných bodov v rámci našej školy sa stal aj školským šampiónom

   

  2.  Lukáš Fúska – III.AP -  172. – 193. miesto z 1 886 súťažiacich

  3.  Matej Gontko – V. AM - obsadil 172. – 193. miesto z 1 886 súťažiacich

  4.  Zdenko Vanka – I. AM - obsadil 191. – 210. miesto z 2 920 súťažiacich

  5.  Juraj Bartoš – IV. AM -  obsadil 194. – 210. miesto z 1 886 súťažiacich

  6.  Kristián Jarolín – III. AM - obsadil 194. – 210. miesto z 1 886 súťažiacich

  7.  Jaromír Tatár – II. AT - obsadil 448. – 472. miesto z 2 920 súťažiacich

  8.  Tobiáš Ďuriš – I. AT - obsadil 473. – 514. miesto z 2 920 súťažiacich

   

  Všetkým riešiteľom medzinárodnej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN

  blahoželáme.

 • Nadstavbové denné štúdium na SSOŠT

  Súkromná stredná odborná škola technická v Žiari nad Hronom 

  ponúka od septembra 2018

  denné nadstavbové štúdium

  v odboroch:

  • 2414L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
  • 2414L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov

  Dĺžka štúdia: 2 roky

  Ukončenie vzdelania: maturitnou skúškou (SJL, cudzí jazyk a odborné predmety)

  Podmienky prijatia:

  • ukončené 3-ročné stredné odborné vzdelanie v strojárskom odbore (vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list)
  • zdravotná spôsobilosť pre prácu v odbore
  • úspešné vykonanie prijímacej skúšky

  Prihlášky:  je potrebné podať do 31.mája 2018 (uchádzači, ktorí neboli prijatí na VŠ  môžu podať prihlášku do 31.júla 2018). Prihlášku si možno stiahnuť na: www.ssost.edupage.org v časti Nadstavbové štúdium.

  Adresa pre podanie prihlášky:       

  Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10
  965 01 Žiar nad Hronom

  Poznámka: obidva odbory otvoríme, ak sa do každého zapíše aspoň 8 uchádzačov. Inak otvoríme odbor, do ktorého bude zapísaných viac uchádzačov.

  Ďalšie informácie získate na ssos.intech@gmail.com, alebo na tel.č. 045/673 3394 u zástupcu pre praktické vyučovanie Ing. Pavla  Žabenského alebo u riaditeľky školy RNDr. Beaty Tóthovej.

 • Odborná exkurzia v Taktickom krídle Sliač

   Dňa 18.4.2018 sme sa zúčastnili exkurzie v Taktickom krídle na letisku Sliač. Pri príchode sa nás ujal nadrotmajster Patassy, ktorý nám v zasadačke formou prezentácie porozprával o letectve na Slovensku.

  Po skončení jeho prednášky sme sa presunuli k „operenej letke“ – biologickej ochrane letiska Sliač. Vojak, ktorý sa staral o dravce nám vysvetlil prečo sú tieto krásne tvory také potrebné a dôležité pre letecké základne a zabezpečenie bezpečnosti leteckej prevádzky.

  Po dravcoch sme sa premiestnili k psovodom. Kynológia bola pre nás viac zaujímavejšia ako vtáky, pretože tam sme naživo videli ako sa psy cvičia a dané ukážky toho boli dôkazom - všetci sme boli ohromení výcvikom a umením psov.

  Po návšteve psíkov prišiel pre nás najlepší bod programu. V hangári, kde sídli Technická letka opráv a predpísaných prác sme všetci padli doslova na zadok. Bolo skutočne veľkým zážitkom vidieť lietadlá, ktoré akurát prechádzali opravami. Technici nám konštrukčne popísali stíhačky a jednotlivé systémy ako najlepšie vedeli a vidno, že sú to skutoční odborníci.  Keďže sa učíme v oblasti strojárstva, mohli sme zužitkovať naše teoretické poznatky. Viacerí z nás boli ohromení aj zo systému katapultovania pilota z lietadla v prípade potreby záchrany jeho života.

   Pri odchode z hangáru technickej letky opráv a predpísaných prác sme sa zvítali s naším kamarátom a bývalým žiakom našej školy Marekom Kubíkom. Marek sa učil v odbore mechanik - mechatronik a tu mohol naplno využiť všetko to,  čo sa v našej škole naučil.  

  Ako posledné sme navštívili vojenskú hasičskú jednotku leteckej základne. Hasiči nám porozprávali o zásahoch, ktoré zažili a podrobne nám  ukázali s akými zariadeniami pracujú.

  Najlepšie zakončenie exkurzie prišlo keď sme opúšťali hangár vojenskej hasičskej jednotky a priamo pred nami sa konal vzlet cvičných prúdových lietadiel L- 39 Albatros.

  Po rozlúčení s naším sprievodcom nadrotmajstrom Patassym,  sme boli ešte vo vojenskom Stredisku kultúrno osvetových činností vo Zvolene, kde nám major Mgr. Baranec spravil prednášku o ozbrojených silách a ozbrojených zložkách, vojenskej histórii a vojenskej symbolike na Slovensku. Tešíme sa do budúcna na ďalšiu spoluprácu s Veliteľstvom vzdušných síl OS SR vo Zvolene.         

  Exkurzia bola veľmi zaujímavá, prínosná a všetkým ľuďom, ktorí sa podieľali na jej zabezpečení, patrí „veľké ďakujem profesionáli“, bol to veľký zážitok.“

  Tomáš Fábik, trieda: V.AM   

 • Traja žiaci školy – ocenení cenou Nadácie ZSNP a Slovalco Žiarsky talent 2017.

  Správna rada Nadácie ZSNP a Slovalco už 15-ty krát oceňovala talentovaných žiakov ZŠ a SŠ zo Žiaru nad  Hronom, ktorí v uplynulom školskom roku dosiahnutými výsledkami úspešne reprezentovali nielen svoju školu, ale aj mesto Žiar nad Hronom, Ceny boli udelené  v technickej, humanitnej, prírodovednej a kultúrnej oblasti. V technickej oblasti boli ocenení  aj traja naši žiaci.

  Tomáš Novodomec -  žiak  odboru elektrotechnika -  za  3. miesto v krajskom kole súťaže SOČ  v odbore Elektrotechnika a hardware  s prácou  Stereo zosilňovač - nízkofrekvenčný tranzistorový zosilňovač s korekčným predzosilňovačom pre lepšiu kvalitu zvuku.  

  Patrik Hausner -  žiak  odboru elektrotechnika - za  4. miesto v krajskom kole súťaže Zenit
  v elektronike v kategórii B - pre prvé a druhé ročníky stredných  odborných škôl. Okrem bežných prvkov elektroniky zvládol návrh obvodu v kresliacom programe a poradil si aj
  s SMD súčiastkami.

  Dominik Masár - žiak odboru  technické lýceum, ktorý sa na  medzinárodnej súťaži  MATEMATICKÝ KLOKAN  v kategórii Kadet O12 v SR umiestnil na 69.-75. mieste  z celkového počtu 2 976 súťažiacich a v  celoslovenskej súťaži  EXPERT geniality show
  v kategórii Expert O12 v SR na 45. mieste  z celkového počtu 1 213 súťažiacich.

  Súčasťou ocenenia bola finančná odmena vo výške 100 €.

 • Zistenie predbežného záujmu o externé štúdium na Súkromnej strednej odbornej škole technickej v Žiari nad Hronom  

  Zistenie predbežného záujmu
  o externé štúdium

  na Súkromnej strednej odbornej škole technickej v Žiari nad Hronom  

  od septembra 2018.

  - skrátené štúdium, nadstavbové štúdium, pomaturitné štúdium - 

   

  Skrátené štúdium

  Odbor: Operátor strojárskej výroby

  2 ročné štúdium ukončené záverečnou skúškou a výučným listom

  • Určené pre uchádzačov s ukončeným stredným odborným vzdelaním v inom odbore
  • Študujú sa len odborné predmety

  Nadstavbové štúdium

  Odbor:  strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

  Odbor:  strojárstvo – obrábanie materiálov

  2 (3) ročné nadstavbové štúdium ukončené maturitou (SJL, cudzí jazyk a odborné predmety)

  • Určené pre uchádzačov s ukončeným stredným odborným vzdelaním v príbuznom  (strojárskom) odbore
  • Študujú sa odborné predmety i všeobecnovzdelávacie predmety určené školským vzdelávacím programom

  Pomaturitné štúdium - kvalifikačné

  Odbor:  mechanik nastavovač

  Odbor:  mechanik mechatronik

  2 (3) ročné štúdium ukončené maturitou z odborných predmetov

  • Určené pre uchádzačov s ukončeným úplným stredným odborným vzdelaním (s maturitou) v inom odbore alebo úplným stredným všeobecným vzdelaním (gymnázium)
  • Študujú sa len odborné predmety

  Spoločné informácie pre všetky odbory:

  Všetky ponúkané odbory budú organizované formou večerného vzdelávania – pravidelne niekoľkokrát v týždni v rozsahu 10 – 15 hodín týždenne.

  Predbežný záujem o vybrané štúdium a  odbor nahláste do 30.4.2018 na emailovej adrese ssos.intech@gmail.com.

  Tu si stiahnite prihlasovací formulár. Alebo vyplnte elektronický formulár .

  Ďalšie informácie získate na ssos.intech@gmail.com, alebo na tel.č. 045/673 3394 u zástupcu pre praktické vyučovanie Ing. Pavla  Žabenského alebo u riaditeľky školy RNDr. Beaty Tóthovej.

 • KRAJSKÉ KOLO SOČ

  6.apríla 2018 sa v Lučenci uskutočnilo krajské kolo jubilejného  40. ročníka STREDOŠKOLSKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI. Z našej školy zo školského kola  do súťaže postúpilo 8 žiakov so 7 prácami. Naši žiaci boli veľmi úspešní:

   V odbore Elektrotechnika, hardware, mechatronika

  1.miesto - Martin Mečiar zo IV.AP odboru elektrotechnik s prácou "Stavba vlastného dronu" - postupuje do celoštátneho kola.

  3.miesto - Filip Horváth zo IV.AP odboru elektrotechnik s prácou "6-osové robotické rameno".

  V odbore Informatika

  3.miesto - Vojtech Daubner a Juraj Krátky zo IV.AP odboru elektrotechnika s prácou "Herná konzola"

  4.miesto - Jakub Paško zo IV.AP odboru elektrotechnik s prácou "Využitie e-learning systém Moodle".

  V odbore Strojárstvo, hutníctvo, doprava

  2.miesto - Štefan Štrba zo IV.AM odboru mechanik mechatronik s prácou "Generálna oprava stroja- postupuje do celoštátneho kola.

  4.miesto - Ľubomír Maslík z V.AM odboru mechanik mechatronik "Motokára"

  V odbore Učebné pomôcky

  4.miesto - Marek Priščák zo IV.AM odboru mechanik mechatronik, ktorý vytvoril funkčný model "Výťah riadený PLC"

  Tento ročník bol naozaj veľmi úspešný a prajeme žiakom Martinovi Mečiarovi a Štefanovi Štrbovi, ktorí postúpili do celoštátneho kola, aby rovnako úspešne reprezentovali seba a aj našu školu.

 • Kompaktná herná konzola

  Začiatkom školského roka 2017/18 sme so spolužiakom dostali nápad na vytvorenie kompaktnej hernej konzoly, ktorá by nemusela byť pripojená ku žiadnemu ďalšiemu externému zariadeniu a nachádzala by sa v jednotnom tele podobnom notebooku. Na práci sme začali pracovať zhruba v októbri 2017. Realizácia našej práce nebola jednoduchá, finančne ani konštrukčne, no keďže sme boli dvaja v skupine, prácu sme úspešne dokončili. S našim projektom sme sa zúčastnili na školskom kole SOČ, kde sme sa umiestnili na 1. mieste a postúpili sme na krajské kolo SOČ. Na krajskom kole sme sa umiestnili na 3. mieste v odbore Informatika. Na krajskom kole sa tiež umiestnili ďalšie dve práce z našej triedy - robotické rameno, projekt Filipa Horvátha a vlastnoručne vyrobený dron Martina Mečiara v odbore Elektrotechnika, hardware, mechatronika. Zúčastnil sa aj Jakub Paško s e-learningovým výukovým webom vytvoreným pomocou Moodle. Realizácia nášho projektu nám rozšírila naše vedomosti a zručnosti a umiestnenie na školskom a krajskom kole nám zabezpečil úspešnú praktickú časť maturitnej skúšky. Hlásime sa aj na štúdium na vysoke školy a náš úspech na SOČ je výhodou pri prijímacích skúškach.  

  Juraj Krátky a Vojtech Daubner, IV.AP elektrotechnika - počítačové systémy

 • Niečo málo z nášho OŽAZU...

 • NAŠI DOBROVOĽNÍCI ŠIKOVNÍCI

  Dnešná dobrovoľnícka aktivita sa aj napriek nepriaznivému počasiu vydarila. Záhradný domček v Doméne je pripravený na sezónu. Ďakujeme Veronika Hulinová, Daniel Repiský, Filip Sklenka, Samuel Považan, Richard Antal a Mário Paller

 • Odborná exkurzia v Grand Power

   

  Dňa 28. marca 2018 vybraní žiaci III.-V. ročníka Súkromnej strednej odbornej školy
  technickej absolvovali odbornú exkurziu vo firme Grand Power v Slovenskej Ľupči,
  zameranej na:

  • CNC programovanie,
  • CNC výrobu,
  • 3D modelovanie,
  • montáž,
  • programové vybavenie.

  Ďakujeme majiteľovi Jaroslavovi Kuracinovi a pracovníkom firmy, že si našli čas na
  prezentovanie ich firmy a za skvelé ukážky CNC programovania, 3D modelovania a ich
  využitia v praxi.

 • Technické lýceum otvárame s podporou firiem Intech už tretí rok.

  Odbor Technické lýceum, ktorý  otvára  SSOŠT v Žiari nad Hronom pripravuje študentov  na špičkové technické univerzity.  

  Absolvent získa kvalitné základy technického vzdelania, má možnosť pracovať s modernými technológiami, programovať rôzne technologické zariadenia. Okrem základov technického myslenia a technických zručností zvládne  programovací jazyk  C++, grafické CAD/CAM systémy, základy programovania priemyselných počítačov a mnoho ďalších technológií.   Od septembra 2018 budú mať možnosť žiaci pracovať aj so špičkovým  SW firmy Siemens.  

  Medzi výhody odboru technické lýceum, vďaka finančnej podpore firiem združenia InTech z.p.o., patrí aj nižší  počet žiakov v triede umožňujúci individuálny prístup.

 • Zúčastnili sme sa na súťaži Skills Slovakia - Mladý mechatronik

  Dňa 13.3.2018 sa v Trnave na Materiálovotechnologickej fakulte, Ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky konal 6. ročník celoslovenskej súťaže Skills Slovakia Mladý Mechatronik. Organizátormi akcie boli Štátny inštitút odborného vzdelávania – odbor podpory smerovania mládeže, FESTO spol.s.r.o. Bratislava a Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity.

  Cieľom aktivity je zapojiť mladých talentovaných stredoškolákov Slovenskej republiky do Projektu zručností mladých ľudí v systéme odborného vzdelávania v oblasti automatizácie. Odborná hodnotiaca komisia bola v zložení : Ing. Milan Daňo (Festo Didaktika SK), Ing. Martin Neštický, PhD. (MTF STU Trnava), Ing. Roman Ružarovský, PhD. (MTF STU Trnava). Súťaž sprevádzali sprievodné podujatia : prehliadka odborných laboratórií, ukážky funkcie komponentov stavebníc a informačný seminár o možnostiach štúdia na MTF STU Trnava.

  Súťaž „Mladý mechatronik“je  vedomostná i praktická súťaž v odbore mechatronika, súťaž dvojčlenných družstiev. Po svedomitej príprave a tréningom na zariadeniach - programovateľný logický automat (PLC)elektropneumatickom systéme FESTO ktorými disponuje SSOŠ-technická v Žiari nad Hronom a víťazstve v školskom kole, sa súťaže  zúčastnili aj žiaci našej školy – Ľubomír Maslík a Samuel Závalec  z V.AM triedy.

  Súťaž pozostávala z programovania dvoch modulárnych produkčných staníc– distribučnej a triediacej, v prostredí SimaticManager - Step7 pomocou dvoch PLC. Obe stanice mali vzájomne spolupracovať. Obe  stanice bolo potrebné aj zmontovať – mechanicky, pneumaticky a elektricky. Na úlohách, ktorých spôsob obhajoby si žiaci zvolili v anglickom alebo slovenskom jazyku pracovali dve hodiny. Konkurencia bola veľká, súťaže sa zúčastnilo trinásť stredoškolských dvojčlenných družstiev z celého Slovenska a jedno dvojčlenné družstvo ktoré bolo zložené z vysokoškolských študentov . Chlapci zo SSOŠ- technickej Žiar nad Hronom získali 55,67 bodov a skončili na deviatom mieste.  Len piatim družstvám sa podarilo zvládnuť úlohu do zdarného konca – s menšími chybičkami. Úspech našich mladých mechatronikov Ľubomíra a a Samuela je významný a je výzvou pre mladších spolužiakov do budúcich ročníkov, pretože konkurencia je veľká a mladých talentovaných žiakov pribúda.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát:
  +421 45 6733394,
  +421 45 6733026

  Telefón dielne:
  +421 45 6016100

  Ochrana osobných údajov,
  zodpovedná osoba:
  Mgr. Vladimír Salaj
  +421 905 602 885

  žiadosti o zamestnanie:
  ssostzh.personalne@
  gmail.com

  ssos.intech@gmail.com

Fotogaléria