Finančné a hmotné benefity žiaka v duálnom systéme vzdelávania v spoločnostiach združenia InTech

 

 

Informácia o duálnom systéme  vzdelávania a 

o postupe pri prihlasovaní žiakov do tohto systému

Vážení rodičia,

v dobe, kedy sa so svojim synom (dcérou) rozhodujete o jeho budúcom povolaní, dovolíme si  Vás informovať, že okrem tradičného- školského systému vzdelávania Vám  Súkromná stredná odborná  škola technická v Žiari nad Hronom ponúka v niektorých odboroch aj možnosť štúdia v  duálnom systéme vzdelávania. Do duálneho systému vzdelávania sú na našej škole zaradené študijné odbory s maturitným vysvedčením a s výučným listom: Mechanik mechatronik (MM), Mechanik nastavovač (MN), Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (POZS) a Hutník operátor (HO) a učebný odbor s výučným listom Operátor strojárskej výroby (OSV). V týchto odboroch si teda  žiak vyberá, či chce  študovať v školskom systéme vzdelávania alebo v duálnom systéme vzdelávania.

Okrem týchto odborov škola ponúka študijné odbory s maturitným vysvedčením Elektrotechnika a Technické lýceum, v ktorých možno študovať v školskom systéme vzdelávania.

V školskom systéme vzdelávania je žiak len žiakom školy a niektoré odborné výcviky absolvuje v pridelenej výrobnej spoločnosti. V systéme duálneho vzdelávania sa žiak stáva žiakom strednej školy, ale aj žiakom vybranej výrobnej spoločnosti. Táto spoločnosť  plne zodpovedá za kvalitu praktického vzdelávania, z ktorého až 60% sa realizuje priamo na jej pracoviskách. Okrem toho žiak v duálnom vzdelávaní získava od spoločnosti ďalšie benefity vo forme finančného a hmotného zabezpečenia. Ak sa žiak počas štúdia v  spoločnosti osvedčí, táto  mu hneď po ukončení štúdia ponúkne pracovné miesto.

O štúdium v duálnom systéme vzdelávania sa žiak uchádza podaním prihlášky na duálne vzdelávanie vo vybranej výrobnej spoločnosti, ktorú žiak priloží k prihláške  na štúdium na strednej škole. Obidve prihlášky – prihlášku na štúdium na SŠ i prihlášku na duálne vzdelávanie posiela ZŠ na strednú školu v termíne do 31.3.2018. Uchádzača prihláseného na duálne vzdelávanie pozve výrobná spoločnosť ešte pred prijímacími skúškami na strednú školu  na osobný pohovor v sprievode zákonného zástupcu. Vybraní uchádzači dostanú „Potvrdenie o príprave v duálnom systéme vzdelávania“ a ponuku  učebného miesta v spoločnosti.   Podmienkou podpisu učebnej zmluvy je však aj úspešné vykonanie prijímacej skúšky na strednú školu a úspešné ukončenie 9.ročníka ZŠ.

Finančné a hmotné benefity žiaka v duálnom systéme vzdelávania v spoločnostiach InTech:

 • podnikové štipendium až do výšky (v závislosti na výchovnovzdelávacích výsledkoch žiaka):

3 – ročný učebný odbor - OSV :             4 – ročné študijné  odbory: MM, MN, POZS, HO

1.ročník ...........    40 €                                1.ročník ...........    40 €   

2.ročník ...........    60 €                                2.ročník ...........    60 €   

3.ročník ...........    80 €                                3.ročník ...........    80 €   

                                                                       4.ročník ...........  100 €

 • príspevky na stravu v čase odborného výcviku,
 • pracovné oblečenie
 • odmeny za produktívnu prácu.

Postup pri prihlasovaní a prijímaní na duálne štúdium je nasledovný:

 1. Zákonný zástupca žiaka podá prihlášku na štúdium na SŠ spolu s prihláškou do duálneho vzdelávania  riaditeľovi ZŠ do 20.3.2018. Na prihláške do duálneho vzdelávania si žiak môže vybrať ku každému odboru 2 výrobné spoločnosti, pričom sa prvá spoločnosť bude považovať za prioritnú.
 2. Riaditeľ  ZŠ doručí obidve prihlášky (prihlášku na štúdium na SŠ i prihlášku na duálne vzdelávanie) na SSOŠT do 31.3.2018.
 3. SSOŠT doručí kópie prihlášok žiakov do vybraných firiem.
 4. Výrobné spoločnosti  v termíne od 1.4. do 30.4. 2018 pozvú žiaka so zákonným zástupcom na rozhovor o podmienkach uzatvorenia učebnej zmluvy. Na základe tohto rozhovoru a výsledkov žiaka zo ZŠ si firmy vyberú, s ktorými žiakmi podpíšu učebné zmluvy.
 5. Vybraným žiakom spoločnosti vystavia „Potvrdenie o príprave v systéme duálneho vzdelávania“ a toto pošlú žiakom i SSOŠT  v termíne do 13.5.2018. Žiaci si prinesú toto potvrdenie na prijímacie skúšky.
 6. Podmienkou podpísania učebnej zmluvy je úspešné vykonanie prijímacích skúšok na SSOŠT a úspešné ukončenie 9.ročníka ZŠ.  
 7. Po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok firma uzatvorí s vybranými žiakmi a ich zákonnými zástupcami učebnú zmluvu v termíne do 31.8.2018. Učebná zmluva žiaka nezaväzuje zostať po skončení školy pracovať v spoločnosti, s ktorou má žiak zmluvu. Garantuje mu však kvalitný odborný výcvik a dohodnuté profity.
 8. V prípade, že žiak nebude prijatý do duálneho vzdelávania, ale splní podmienky prijímacieho konania na SSOŠT, bude môcť plnohodnotne študovať  vo zvolenom odbore  aj bez učebnej zmluvy s výrobnou spoločnosťou. Aj v takom prípade bude absolvovať odborný výcvik vo výrobnej spoločnosti, avšak bez nároku na niektoré finančné a hmotné benefity, ktoré budú mať len žiaci s učebnou zmluvou.
 9. Ak sa žiak rozhodne študovať na SSOŠT a nemá záujem o štúdium v duálnom systéme vzdelávania, podáva prihlášku na štúdium na SSOŠT riaditeľovi ZŠ v takom istom termíne ako ostatní žiaci, t.j. do 10.4. 2018.

Zoznam výrobných spoločností ponúkajúcich  učebné zmluvy v príslušných odboroch aj s prihláškou sú k dispozícii na www.ssost.edupage.org  a u výchovných poradcov na ZŠ. Na stránke školy môžete získať aj ďalšie informácie o duálnom vzdelávaní. 

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na tel.č. 045/6733394, alebo mailom na ssos.intech@gmail.com.

Kontaktné osoby: RNDr. Beata Tóthová, Ing. Pavel Žabenský

 

S pozdravom

 

                                                                                                               RNDr. Beata Tóthová

                                                                                                                     riaditeľka školy

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát:
  +421 45 6733394,
  +421 45 6733026

  Telefón dielne:
  +421 45 6016100

  Ochrana osobných údajov,
  zodpovedná osoba:
  Mgr. Vladimír Salaj
  +421 905 602 885

  žiadosti o zamestnanie:
  ssostzh.personalne@
  gmail.com

  ssos.intech@gmail.com

Fotogaléria