Názov odboru: 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

 - v školskom roku 2019 / 2020 plánujeme prijať do prvého ročníka 24 žiakov


          

Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení - všetko o odbore.pdf

Žiaci odboru sa vzdelávajú v duálnom systéme

Dĺžka štúdia: štyri roky

4 - ročný študijný odbor, odbor je zaradený do duálneho vzdelávania

 

Ukončenie štúdia:

Maturitným vysvedčením a výučným listom. 

Absolventi môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole

 

Čo sa naučíš:

 • Tvoriť výkresovú dokumentáciu strojárskych výrobkov na PC
 • Navrhovať  postupy výroby na klasické i počítačom riadené stroje
 • Vykonávať  základné pevnostné výpočty súčiastok
 • Tvoriť programy na CNC stroje a zváracie automaty a robotizované pracoviská
 • Obsluhovať  CNC stroje a zváracie stroje a zariadenia

 

Odborný výcvik:

Žiaci  I. ročníka - absolvujú odborný výcvik v dielňach školy,   5 dní  po 6 hodín v dvojtýždennom cykle cykle  (t.j. každý druhý týždeň, striedavo s teoretickým vyučovaním)

Žiaci  II. ročníka - absolvujú odborný výcvik v prvom polroku v dielňach školy a  v druhom polroku v prevádzkach  strojárskych firiem združenia  In-Tech , 5 dní  po 7 hodín v dvojtýždennom cykle. 

Žiaci  III. ročníka - absolvujú odborný výcvik  v prevádzkach  strojárskych firiem združenia  In-Tech, 5 dní po 7 hodín v dvojtýždennom cykle.

Žiaci  IV. ročníka- absolvujú odborný výcvik  v prevádzkach  strojárskych firiem združenia  In-Tech, 5 dní  po 7 hodín v dvojtýždennom cykle.

 

Profity odboru :

 • V odbore zaradenom do duálneho vzdelávania vykonávanie odborného výcviku   pod dohľadom skúsených odborníkov z výrobnej praxe
 • Podnikové štipendium  a hmotné zabezpečenie počas štúdia
 • Príspevok na stravovanie  počas vykonávania odborného výcviku vo firme
 • Získania  zváračského osvedčenia
 • Možnosť  získania  ďalších osvedčení  - obsluha vysokozdvižného vozíka, viazačský kurz
 • Možnosť  získania zmluvy o budúcom zamestnaní

 

Pracovné pozície

 • Programátor CNC strojov -  vytvára programy pre riadenie CNC stroja pomocou  CAM softwérov, odlaďuje programy a kontroluje priebeh výroby
 • Programátor zváracích robotov -  vytvára programy pre riadenie zváracích robotov, odlaďuje programy a vyhodnocuje proces  zvárania , programuje roboty aj pre pracoviská odlievania, opracovania, montáže 
 • Technológ  pre prevádzky trieskového obrábania vytvára technologické postupy pre výrobu súčiastok trieskovým obrábaním Technológ  pre prevádzky zvárania – vytvára technologické postupy pre výrobu súčiastok zváraním
 • Programátor liniek na rezanie materiálu  - vytvára programy  na výrobné  zariadenia pre delenie materiálu  plameňom, laserom i vodným lúčom

 

Učebný plán odboru:

Kód a názov študijného odboru

 

 

2426 K programátor obrábacích a zvárach strojov a zariadení

 

Forma štúdia

 

den

 

Vyučovací jazyk

 

slovenský

 

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

 

 

Týždenný počet vyučovacích hodín

 

1.

 

2.

 

3.

 

 

4.

 

Spolu

 

TEORETICKÉ VYUČOVANIE

 

17

 

 

17

 

 

17

 

17,5

 

 

68,5

 

Všeobecno-vzdelávacie predmety

 

 

11

 

 

11

 

 

10

 

9

 

 

41

 

slovenský jazyk a literatúra e)

 

3

 

3

 

3

 

3

 

12

 

cudzí jazyk d), f)

 

3

 

3

 

3

 

3

 

 

12

 

etická výchova/náboženská výchova g)

 

 

1

 

1

 

 

 

 

2

 

občianska náuka h)

 

 

1

 

 

 

1

 

dejepis

 

 

 

1

 

 

1

 

fyzika

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

 

2

 

matematika

 

 

1,5

 

1,5

 

1,5

 

1,5

 

 

6

 

informatika h)

 

1

 

 

 

 

1

 

teles a športová výchova d)

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

4

 

Odborné predmety

 

 

6

 

 

6

 

7

 

8,5

 

 

27,5

 

ekonomika k)

 

 

 

 

 

1

 

1

 

technické kreslenie k), l)

 

2

 

1

 

 

 

3

 

grafické systémy k), l)

 

 

 

1

 

1

 

2

 

strojárska technológia k)

 

1

 

1

 

 

 

2

 

strojníctvo k)

 

1

 

1

 

 

 

2

 

technológia k)

 

2

 

2

 

2

 

2

 

8

 

programovanie k), l)

 

 

1

 

2

 

2

 

5

 

technická mechanika k)

 

 

 

1

 

1,5

 

2,5

 

technické merania k)

 

 

 

1

 

1

 

2

 

PRAKTICKÉ VYUČOVANIE

 

 

15

 

 

17,5

 

17,5

 

17,5

 

 

67,5

 

Odborný výcvik

 

 

15

 

 

17,5

 

17,5

 

17,5

 

 

67,5

 

Spolu

 

 

32

 

 

34,5

 

34,5

 

35

 

 

136

 

 

Prehľad využitia týždňa:

 

Činno

 

 

1. ročník

 

 

2. ročník

 

 

3. ročník

 

4. ročník

 

Vyučovanie podľa rozpisu

 

33

 

33

 

 

33

 

30

 

Maturitná skúška

 

x

 

x

 

x

 

2

 

Časová rezerva (účelové kurzy, opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie a i.)

 

 

7

 

 

7

 

 

 

7

 

 

5

 

Spolu týžov

 

40

 

 

40

 

40

 

37

 

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát:
  +421 45 6733394,
  +421 45 6733026

  Telefón dielne:
  +421 45 6016100

  Ochrana osobných údajov,
  zodpovedná osoba:
  Mgr. Vladimír Salaj
  +421 905 602 885

  žiadosti o zamestnanie:
  ssostzh.personalne@
  gmail.com

  ssos.intech@gmail.com

Fotogaléria