Názov odboru:  2411 4 K mechanik nastavovač

 

■         Zameranie:                      Programovanie a obsluha CNC strojov

■         Stupeň vzdelania:            úplné stredné odborné vzdelanie

■         Dĺžka štúdia:                    4 roky

■         Forma štúdia:                   denná forma vzdelávania

■         Typ štúdia:                       denné štúdium absolventov ZŠ

 

Spôsob ukončenia:  maturitné vysvedčenie, výučný list

Pracovné uplatnenie absolventa:

■         zoraďovanie, obsluha a údržba obrábacích  strojov, obrábacích automatických liniek a ich príslušenstva

■         technicko hospodársky  pracovník v prevádzkach strojného obrábania

■         pracovník na strednej úrovni v oblasti riadenia alebo technologickej prípravy výroby

■         špecializovaný pracovník obchodu a poradenstva v oblasti obrábania

 

Odborný výcvik:

Žiaci  I. ročníka - absolvujú odborný výcvik v dielňach školy,   5 dní  po 6 hodín v dvojtýždennom cykle cykle  (t.j. každý druhý týždeň, striedavo s teoretickým vyučovaním)

Žiaci  II. ročníka - absolvujú odborný výcvik v prvom polroku v dielňach školy a  v druhom polroku v prevádzkach  strojárskych firiem združenia  In-Tech , 5 dní  po 7 hodín v dvojtýždennom cykle. 

Žiaci  III. ročníka - absolvujú odborný výcvik  v prevádzkach  strojárskych firiem združenia  In-Tech, 5 dní po 7 hodín v dvojtýždennom cykle.

Žiaci  IV. ročníka- absolvujú odborný výcvik  v prevádzkach  strojárskych firiem združenia  In-Tech, 5 dní  po 7 hodín v dvojtýždennom cykle.

 

Profil absolventa:

■         pozná zásady technického kreslenia, vie čítať výkresovú dokumentáciu i navrhovať stredne zložité súčiastky pomocou CAD programov

■         pozná základné druhy technických materiálov a ich vlastnosti, vie ich správne použiť vzhľadom na funkciu súčiastky

■         vie navrhnúť technologický postup výroby stredne zložitých  súčiastok

■         vie vypracovať  jednoduchšie riadiace programy pre CNC stroje

■         vie pracovať so systémami pre automatické vypracovávanie CNC programov

■         využíva nekonvenčné spôsoby  a aplikácie nových metód obrábania

■         obsluhuje základné druhy konvenčných a CNC strojov

■         pozná smery vývoja  automatizácie v oblasti obrábania

■         rieši úlohy pomocou výpočtovej  techniky

■         vo svojej  práci využíva  prostriedky informačných  a komunikačných technológií,

 

Možnosť ďalšieho vzdelávania:

■         dvojročné pomaturitné špecializačné štúdium

■         štúdium na vysokých školách technického zamerania

 

ProFity Odboru:

         výučba vykonávaním praktických činností v odborných učebniach s modernými didaktickými prostriedkami

         práca s grafickými programami pri tvorbe konštrukčnej, technologickej dokumentácie a CNC programov (CAD/CAM systémy,  Solid Works, Autodesk Inventor, Solid CAM, HSM Inventor, Edge

         práca na profesionálnom informačnom systéme pre technickú prípravu výroby

         vysoká miera praktického vyučovania a vykonávanie odborného výcviku v prevádzkach firiem

         možnosť získania motivačného štipendia a predbežnej zmluvy o zamestnaní

         veľký dopyt po úspešných absolventoch vo firmách združenia InTech ako aj v strojárenských firmách s výrobou na CNC strojoch

Učebný plán odboru:

Kód a názov študijného odboru

2411 K mechanik nastavovač

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Týždenný počet vyučovacích hodín

1.

2.

3.

4.

Spolu

TEORETICKÉ VYUČOVANIE

17

17

17

17,5

68,5

Všeobecno-vzdelávacie predmety 

11

11

10

9

41

slovenský jazyk a literatúra e)

3

3

3

3

12

cudzí jazyk c), f)

3

3

3

3

12

etická výchova/náboženská výchova g)

1

1

 

 

2

občianska náuka h)

 

1

 

 

1

dejepis

 

 

1

 

1

fyzika

0,5

0,5

0,5

0,5

2

matematika

1,5

1,5

1,5

1,5

6

informatika h)

1

 

 

 

1

telesná a športová výchova c)

1

1

1

1

4

Odborné predmety

6

6

7

8,5

27,5

ekonomika

 

 

 

2

2

technické kreslenie k)

1,5

1,5

 

 

3

technológia k)

1,5

2

2,5 

8

programovanie CNC strojov h),k)

 

1

2

1

4

strojníctvo k)

2

 

 

 

2

strojárska technológia k)

1

1,5

 

 

2,5

grafické systémy k)

 

 

2

1

3

špecifické technológie a techniky l)

 

 

1

2

3

PRAKTICKÉ VYUČOVANIE

15

17,5

17,5

17,5

67,5

Odborný výcvik

15

17,5

17,5

17,5

67,5

Spolu

32

34,5

34,5

35

136

 

Prehľad využitia týždňou: 

Činnosť

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Vyučovanie podľa rozpisu

33

33

33

30

Maturitná skúška

x

x

x

2

Časová rezerva (účelové kurzy, opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie a i.) m)

7

7

7

5

Spolu týždňov

40

40

40

37

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát:
  +421 45 6733394,
  +421 45 6733026

  Telefón dielne:
  +421 45 6016100

  Ochrana osobných údajov,
  zodpovedná osoba:
  Mgr. Vladimír Salaj
  +421 905 602 885

  žiadosti o zamestnanie:
  ssostzh.personalne@
  gmail.com

  ssos.intech@gmail.com

Fotogaléria