Názov odboru:  2411 4 K mechanik nastavovač

 

■         Zameranie:                      Programovanie a obsluha CNC strojov

■         Stupeň vzdelania:            úplné stredné odborné vzdelanie

■         Dĺžka štúdia:                    4 roky

■         Forma štúdia:                   denná forma vzdelávania

■         Typ štúdia:                       denné štúdium absolventov ZŠ

 

Spôsob  uplatnenia  absolventa:  maturitné vysvedčenie, výučný list

Pracovné uplatnenie absolventa:

■         zoraďovanie, obsluha a údržba obrábacích  strojov, obrábacích automatických liniek a ich príslušenstva

■         technicko hospodársky  pracovník v prevádzkach strojného obrábania

■         pracovník na strednej úrovni v oblasti riadenia alebo technologickej prípravy výroby

■         špecializovaný pracovník obchodu a poradenstva v oblasti obrábania

 

Odborný výcvik:

Žiaci  I. ročníka - absolvujú odborný výcvik v učňovských dielňach pod vedením majstra odbornej výchovy  2 dní  po 6 hodín v dvojtýždennom cykle. 

Žiaci  II. ročníka - absolvujú odborný výcvik v učňovských dielňach pod vedením majstra odbornej výchovy  4 dní  po 6 hodín v dvojtýždennom cykle  /t.j. každý druhý týždeň, striedavo s teoretickým vyučovaním.

Žiaci  III. ročníka - absolvujú odborný výcvik /prax/ v prevádzkach  strojárskych firiem združenia  In-Tech, pod vedením prevádzkových majstrov jednotlivých  subjektov   4 dni  po 7 hodín v dvojtýždennom cykle a pod kontrolou pedagogických pracovníkov SSOŠT.

Žiaci  IV. ročníka- absolvujú odborný výcvik /prax/ v prevádzkach  strojárskych firiem združenia  In-Tech, pod vedením prevádzkových majstrov jednotlivých  subjektov  4 dni  po 7 hodín v dvojtýždennom cykle a pod kontrolou pedagogických pracovníkov SSOŠT.

 

Profil absolventa:

■         pozná zásady technického kreslenia, vie čítať výkresovú dokumentáciu i navrhovať stredne zložité súčiastky pomocou CAD programov

■         pozná základné druhy technických materiálov a ich vlastnosti, vie ich správne použiť vzhľadom na funkciu súčiastky

■         vie navrhnúť technologický postup výroby stredne zložitých  súčiastok

■         vie vypracovať  jednoduchšie riadiace programy pre CNC stroje

■         vie pracovať so systémami pre automatické vypracovávanie CNC programov

■         využíva nekonvenčné spôsoby  a aplikácie nových metód obrábania

■         obsluhuje základné druhy konvenčných a CNC strojov

■         pozná smery vývoja  automatizácie v oblasti obrábania

■         rieši úlohy pomocou výpočtovej  techniky

■         vo svojej  práci využíva  prostriedky informačných  a komunikačných technológií,

 

Možnosť ďalšieho vzdelávania:

■         dvojročné pomaturitné špecializačné štúdium

■         štúdium na vysokých školách technického zamerania

 

ProFity Odboru:

■         výučba vykonávaním praktických činností v odborných učebniach s modernými didaktickými prostriedkami

■         práca s grafickými programami pri tvorbe konštrukčnej, technologickej dokumentácie a CNC programov (CAD/CAM systémy,  Solid Works, Autocad Mechanical, EdgeCAM)

■         práca na profesionálnom informačnom systéme pre technickú prípravu výroby

■         vysoká miera praktického vyučovania a vykonávanie odborného výcviku v prevádzkach firiem

■         možnosť získania motivačného štipendia a predbežnej zmluvy o zamestnaní

■         veľký dopyt po úspešných absolventoch vo firmách združenia InTech ako aj v strojárenských firmách s výrobou na CNC strojoch

Učebný plán odboru:

MECHANIK NASTAVOVAČ

4-ročný študijný odbor

3A-24

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

Názov vyučovacieho predmetu

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

Spolu

Disponibilné

VŚEOBECNÉ VZDELÁVANIE

 

 

 

 

51,5

5,5

Jazyk a komunikácia

7

7

7

7

24

4d

slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

12

 

cudzí jazyk a,

4

4

4

4

16

 

konverzácia v cudzom jazyku a,

 

 

 

 

 

 

Človek a hodnoty

 

 

 

 

2

 

etická/ náboženská výchova b,

1

1

0

0

2

 

Človek a spoločnosť

 

 

 

 

5

 

dejepis

1

1

0

0

2

 

občianska náuka

 

1

1

1

3

 

Manažment učenia sa

1

 

 

 

1

 

Človek a príroda

 

 

 

 

3

 

ekológia

0

0

0

0

0

 

fyzika

1

1

1

0

3

 

chémia

0

0

0

0

0

 

Matematika a práca s informáciami

 

 

 

 

6

 

matematika

3

1,5

1,5

1,5

7,5

1,5d

Zdravie a pohyb

 

 

 

 

6

 

telesná výchova d,

2

2

1

1

6

 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE

 

 

 

 

62

15,5

Teoretické vzdelanie

 

 

 

 

26,5

8,5

ekonomika

0

0

0

1

1

1d

Technické kreslenie

2

1

0

0

3

1d

Technická mechanika

1

1

0

0

2

 

Technológia

2

1,5

1,5

1

6

2d

Strojárska technológia

2

1

0

0

3

1d

Strojníctvo

2

1

0

0

3

1d

Základy elektrotechniky

1

1

 

 

2

 

Technické meranie

0

1

1

0

2

 

Grafické systémy

 

 

1,5

2

3,5

1,5d

Aplikovaná informatika

1

0

0

0

1

1d

Praktická príprava

 

 

 

 

51

7

Odborný výcvik

6

12

14

14

46

7d

Programovanie CNC strojov

0

0

2

3

5

 

Voliteľné predmety

 

 

 

 

 

 

Aplikovaná matematika

0

0

1,5

1,5

3

 

Grafické systémy v automatizačnej technike

0

0

1,5

1,5

3

 

 

33

33

33

33

132

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát: +421 45 6733394, +421 45 6733026
  Telefón dielne: +421 45 6016100

  ssos.intech@gmail.com

  žiadosti o zamestnanie ssostzh.personalne@
  gmail.com

Fotogaléria